کاسه ای زیر نیم کاسه است

   معنی:

    حقه و کلکی در کار است