مرگ یکبار شیون یکبار

   معنی:

    به سیم آخر زدن و قضیه را تمام کردن،هرچه باداباد گفتن