زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد

   معنی:

    احتیاط از سخن گفتن یا پرهیز از گفتن حرفهای نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان تمام شود .