سر و ته یه کرباس

   معنی:

    همه یک جور و مثل هم