هر سربالایی سرازیری داره

   معنی:

    پس از هر رنج و سختی،راحتی و آسایش وجود دارد