زیر پای کسی نشستن

   معنی:

    با حرفهای بی اساس و مغرضانه نظر کسی را عوض کردن و فریب دادن