آب ها از آسیاب افتاد

   معنی:

    جار و جنجال ها تمام شد و آرامش برقرار گردید.