دُم کسی را چیدن

   معنی:

    وقیح و پررویی را بر جای خود نشاندن