سفره دل را باز کردن

   معنی:

    حرف دل و راز درون خود را با دیگران در میان گذاشتن