جنگ اول به از صلح آخر

   معنی:

    وقتی تمام حرفها و قرار مدارها و حساب کتابها در همان ابتدای کار گفته و روشن شود بعدا دلخوری و ناراحتی و مشکلی پیش نمی آید