عزرائیل هم رغبت نمیکنه طرفش بیاد

   معنی:

    اشاره به آدم زشت و لاغر و بیماری که آنقدر از ریخت و رو افتاده و بدحال است که عزرائیل هم از او روی میگرداند