عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد

   معنی:

    اگر خدا بخواهد چه بسا دردسرها و توطئه ها و دشمنی ها به دست خود دشمن موجب خیر و برکت می گردند .