تف سربالا

   معنی:

    عیب جویی و بدگفتن از متعلقان و منتسبان خود که به خود شخص بر میگردد