سرش به تنش می ارزد

   معنی:

    به شخص محترم و درست و حسابی میگویند