آش با جاش

   معنی:

    طمع خواستن همه چیز با هم(مثل کسی که به جای تشکر از خود آش در ظرف آن هم طمع می بندد).بد و خوب را با هم خواستن