گل بی خار نمی شود

   معنی:

    به دو معنا به کار می رود: 1-هیچ کس و هیچ چیز بی عیب و نقص نیست حتی گل. 2-برای رسیدن به هدف و مطلوب خود باید بهایی پرداخت و متحمل رنج و زحمت شد.