آینه دق

   معنی:

    انسان اخمو،بداخلاق و عُنُق و یا هر چیزی که انسان را به یاد غم بیندازد