زن و شوهر دعوا کنند،ابلهان باور کنند

   معنی:

    دعوای زن و شوهر موقتی و زودگذر است و نباید در اینگونه درگیریها مداخله نمود