چوب را که برداری گربه دزده فرار میکنه

   معنی:

    مقصر با کوچکترین حرکتی میترسد و میگریزد