گوش شیطان کر،چشم شیطان کور

   معنی:

    هنگامی که بخواهند از روبراه شدن وضعیتی خبر بدهند میگویند