خشکش زد

   معنی:

    از تعجب به صورت چوب خشک در آمدن، در جا بی حرکت شد.