علف باید به دهن بزی شیرین باشه

   معنی:

    در انتخاب همسر یا انتخاب چیزی،خود فرد باید از طرف مقابل یا آن چیز خوشش بیاید و آنرا بپسندد و تمایل داشته باشد نه دیگران