چشم چشم را نمی بیند

   معنی:

    تاریکی پیش از حد