میان ماه من تا ماه گردون/تفاوت از زمین تا آسمان است

   معنی:

    اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ارزش و منزلت تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند