کوتاه آمدن

   معنی:

    دنباله حرف یا کاری را نگرفتن و رها کردن و فیصله دادن به قضیه یا موضوعی که ادامه آن به صلاح نیست،پی موضوعی یا حرف را نگرفتن و از آن رد شدن و به ختم غائله راضی گردیدن