از بیخ عربه

   معنی:

    نفهم و خنگ و بی عار،نادان