ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

   معنی:

    از آنجا که عشق با بی قراری و اضطراب و ناشکیبایی همراه است،با صبر و حوصله فرسنگ ها فاصله دارد