روی پای خود بند نشدن

   معنی:

    از فرط شور و شوق آرام و قرار نداشتن