حرفت مفت ، کفشت جفت

   معنی:

    کسی که مزاحمی را جواب کرده ، عذرش را بخواهد و راه خروج را نشان دهد