رستم است و همین یک دست اسلحه

   معنی:

    نظیر : امام زاده است و همین یک قندیل .