شتر در خواب بیند پنبه دانه ، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

   معنی:

    حسابهای خوش خیالانه پیش خود کردن ، آرزوهای دور و دراز .