اگر لب تر کند

   معنی:

    با کوتاهترین سخن و کمترین خواهش (در واقع یک اشاره)طرف کاری را انجام دادن