یک وقت از سوراخ سوزن تو میره،یک وقت از یک دروازه تو نمیره

   معنی:

    متغیرالحال،دو شخصیته،کسی که هر وقت یک حالت و رفتار را در پیش بگیرد