کاری چشم میکنه ابرو نمیکنه

   معنی:

    هر کس و هر چیز خاصیت مخصوص به خود را دارد و البته لزوم و تأثیر چشم از ابرو در تمام امور بیشتر است