آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

   معنی:

    کسی که کار خلافی انجام نداده از چیزی نمی ترسد