تحفه نطنز

   معنی:

    اصطلاحا به چیز و حتی به شخص بی مقدار و کم ارزش می گویند