گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

   معنی:

    کسی که نسبت به درخواست ها و نصایح دیگران بی توجه و بی اعتناست و یا عمداً نمی خواهد آنها را بشنود و بپذیرد،بنابراین با زور و داد و فریاد هم نمی توان به او فهماند