ترمز بریدن

   معنی:

    دور برداشتن و عدم خودداری در امری