شمر جلودارش نیست

   معنی:

    کسی که در عصبانیت یا هنگام قدرت یکه تاز،شرور و نابکار و خود مختار باشد