آنچه نصیب است نه کم میدهند،گر بستانی به ستم میدهند

   معنی:

    قسمت هرچه باشد همان میشود