باران آمد ترک ها هم رفت

   معنی:

    هنگامی که گذشت زمان موجب از یاد رفتن بدی ها و سوابق زشت کسی شود