چاقو دسته خودش را نمی برد

   معنی:

    بستگان و نزدیکان به یکدیگر خیانت نمی کنند