تا چشم بر هم بزنی ...

   معنی:

    در مدت زمان خیلی کوتاه ، فوری و زود