یک خوبی می مونه یک بدی

   معنی:

    همه چیز می گذرد اما یاد و اثر کارهای خوب و بد همیشه بر جا خواهد ماند .