این گوی و این میدان

   معنی:

    در مواردی که بخواهند برای انجام کاری فرصتی در اختیار کسی قرار دهند میگویند