دیوار حاشا بلند است

   معنی:

    حاشا کردن و منکر شدن حد و مرزی ندارد و حرف یا عمل خود را میتوان به راحتی و تا حد غیرممکن و نامحدود انکار کرد