نفوس بد زدن

   معنی:

    پیش بینی کردن به بدی و شر یا غم و ناامیدی