هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

   معنی:

    سفارش گفتن حرف به جا و به موقع،هر حرفی را همه جا نمی توان زد،بلکه باید مطابق وضع و حال افراد و مکان سخن گفت