پولش از پارو بالا میرود

   معنی:

    آدم بسیار ثروتمند و پولدار را میگویند