با یک غوره سردیش میکنه با یک مویز گرمیش

   معنی:

    آدم ضعیف البنیه ای که با کوچکترین چیزی وضعیت مزاجی اش تغییر کند، و همچنین آدم ضعیف النفسی که طبق گفته و نظر این و آن تغییر عقیده دهد